Κανονισμοί αγώνα

Όροι Συμμετοχής, Εγγραφής & Παραλαβής Αριθμού Συμμετοχής

 • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση Kastoria Trails γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρως τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές ζημιές ή βλάβη στην υγεία τους.
 • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση Kastoria Trails κατανοούν και αποδέχονται ότι υπάρχει ενδεχόμενος υγειονομικός κίνδυνος σχετιζόμενος με τη συμμετοχή τους σε ομαδικές δραστηριότητες. Επιλέγουν να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στον Αγώνα έχοντας πλήρη αντίληψη και κατανόηση του κινδύνου αυτού και ως εκ τούτου η Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση βλάβης της υγείας τους.
 • Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση.
 • Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να συμμετάσχει.
 • H Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί συμμετέχων στη διοργάνωση ή θεατής αυτής.
 • Στους αγώνες της διοργάνωσης του Kastoria Trails μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εγκύρως και εγκαίρως εγγεγραμμένοι δρομείς.
 • Οι συμμετέχοντες δρομείς οφείλουν να φέρουν τον αριθμό συμμετοχής τους, που τους έχει δοθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα, στο μπροστινό μέρος του στήθους τους. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είναι ενδεχόμενο να αποκλειστούν από τον αγώνα.
 • Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του αγώνα πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του και μετά.
 • Η συμμετοχή σε αγώνα του Kastoria Trails πραγματοποιείται την ήμερα που έχει οριστεί ως ημέρα διεξαγωγής του σε κάθε πόλη/xωριό όπου διοργανώνεται, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας έχει το δικαίωμα η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα να αποφασίσει την αναβολή εκκίνησης ή την ακύρωση του αγώνα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συνδρομή συμμετοχής στον αγώνα δεν επιστρέφεται στους εγγεγραμμένους δρομείς.
 • Η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος του αγώνα, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα χωρίς πρότερη ειδοποίηση, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του αγώνα.
 • Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους μπορούν να παρέχονται σε τρίτους για τους σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων, καθώς και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, που προβλέπονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς, που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του αγώνα. Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του/της είναι αποθηκευμένα και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του αγώνα, και με τη δημοσίευση του ονοματεπώνυμου, του έτος γέννησης και της εθνικότητάς του στα Αποτελέσματα του Αγώνα.
 • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.
 • Η Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων Kastoria Trails έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να κλείσει τις εγγραφές για κάθε πόλη/χωριό χωρίς πρότερη ενημέρωση.
 • Η εγγραφή σε έναν από τους αγώνες της διοργάνωσης του Kastoria Trails είναι δυνατή μόνο μέσω της online πλατφόρμας εγγραφών που υπάρχει στη σελίδα της διοργάνωσης ή με άλλους τρόπους που θα υποδειχθούν από την Οργανωτική Επιτροπή.
 • Η εγγραφή είναι έγκυρη μόνο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει και η σχετική καταβολή της συνδρομής συμμετοχής εντός τριών ημερών από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί την ημέρα της εγγραφής και το σχετικό ποσό έχει πιστωθεί στους λογαριασμούς των διοργανωτών.
 • Εγγραφές στη διοργάνωση του Kastoria Trails, για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί πλήρης καταβολή της συνδρομής συμμετοχής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ακυρώνονται χωρίς πρότερη ενημέρωση.
 • Αλλαγές επιβεβαιωμένων εγγραφών (αντικατάσταση δρομέα, αλλαγή αγώνα) δεν είναι δυνατές σε καμία περίπτωση μετά το κλείσιμο της περιόδου εγγραφών για κάθε έναν αγώνα δρόμου της διοργάνωσης χωριστά, ή μετά από συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ανακοινώσει η Οργανωτική Επιτροπή.
 • Ακύρωση επιβεβαιωμένης εγγραφής δεν είναι δυνατή.
 • Οι αριθμοί συμμετοχής παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως από τους εγγεγραμμένους δρομείς αποκλειστικά και μόνο από το Κέντρο Εγγραφών του αγώνα τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, με την επίδειξη ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης). Ο εγγεγραμμένος δρομέας μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο να παραλάβει τον προσωπικό αριθμό συμμετοχής του από το Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης ως άνω, είτε με εξουσιοδότηση που θα φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής είτε με απλή εξουσιοδότηση, με δική του ευθύνη και εφόσον ο εκπρόσωπός του/της φέρει μαζί του την ταυτότητα ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) του εγγεγραμμένου δρομέα.
 • Για την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής εγγεγραμμένου δρομέα απαιτείται πέραν της επίδειξης ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) και η προσκόμιση του ηλεκτρονικού μηνύματός επιβεβαίωσης συμμετοχής στο οποίο αναγράφεται σαφώς ο αριθμός συμμετοχής του συμμετέχοντα.
 • Αντικατάσταση δρομέων και/ή αλλαγή του αγώνα που έχει επιλέξει ο εκάστοτε συμμετέχων δεν είναι δυνατές σε καμία περίπτωση κατά την παραλαβή των αριθμών συμμετοχής στο Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης. Στο Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης είναι δυνατή μόνο επικαιροποίηση των στοιχείων του ήδη εγγεγραμμένου δρομέα και διόρθωση επιμέρους προσωπικών του στοιχείων.
 • Αριθμοί συμμετοχής και/ή υλικό που περιλαμβάνεται στην εγγραφή δεν αποστέλλονται σε καμία περίπτωση ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στους δικαιούχους, πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών της διοργάνωσης.
 • Αριθμοί συμμετοχής και/ή υλικό που περιλαμβάνεται στην εγγραφή που δεν παρελήφθησαν αρμοδίως τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών της διοργάνωσης δεν δύναται να παραληφθούν σε καμία περίπτωση μεταγενέστερα.
 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των διοργανωτών, των εθελοντών και του προσωπικού της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων να εγκαταλείψουν τη διαδρομή και να διακόψουν τον αγώνα.
 • Οποιαδήποτε παράβαση ή μη τήρηση των κανονισμών του αγώνα, έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τον αγώνα και τη διαγραφή του από τα αποτελέσματα του αγώνα χωρίς κανενός είδους αποζημίωσης.
 • Ο αριθμός συμμετοχής είναι προσωπικός και δεν μεταβιβάζεται, δεν μεταφέρεται ούτε δίνεται σε άλλο δρομέα σε καμία περίπτωση.
 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν διαβάσει και να σέβονται τις οδηγίες που έχουν λάβει από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή καθ’ όλη τη διάρκεια που προηγείται του αγώνα (π.χ. Τεχνικές Οδηγίες, Πρόγραμμα Αγώνα, κλπ) και οι οποίες έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.
 • Η πρόσβαση στη διαδρομή του αγώνα, την περιοχή εκκίνησης και τερματισμού δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση σε μη εγκύρως εγγεγραμμένους δρομείς (άτομα χωρίς εμφανή έγκυρο αριθμό συμμετοχής).
 • Κάθε συμμετέχων οφείλει να συμπληρώσει με δική του ευθύνη τα στοιχεία που απαιτούνται στο πίσω μέρος του αριθμού συμμετοχής του, είτε αφορούν σε ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας είτε σε προσωπικά ιατρικά δεδομένα.
 • Η χρήση ποδηλάτου ή άλλου είδους τροχήλατου μέσου δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του αγώνα επί της διαδρομής είτε πρόκειται για δρομέα είτε άλλο συνοδεύον άτομο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο άμεσα εμπλεκόμενος συμμετέχων αποκλείεται από τον αγώνα και καλείται να αποχωρήσει άμεσα από τη διοργάνωση.
 • Το όριο ολοκλήρωσης του αγώνα δρόμου (25χλμ) έχει οριστεί στις έξι (6) ώρες από την εκκίνηση του αγώνα.
 • Ο επίσημος χρόνος είναι ο χρόνος από την πιστολιά εκκίνησης. Ο καθαρός χρόνος είναι ο χρόνος από τη στιγμή που ο συμμετέχων περνάει τον τάπητα εκκίνησης μέχρι και τον τερματισμό του.
 • Η κατάταξη του αγώνα προκύπτει από τους επίσημους χρόνους τερματισμού. Ο καθαρός χρόνος και οι ενδιάμεσοι χρόνοι κοινοποιούνται μόνο για την ενημέρωση του δρομέα.
 • Βασικές Αρχές

  Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Αθλητικών & Γυμναστικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ) αναγνωρίζει ως θεμελιώδες το δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων κάθε φυσικού προσώπου.
  Στο πλαίσιο αυτό, το Kastoria Trails, ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (γνωστού ως «GDPR») και της κείμενης Νομοθεσίας, σεβόμενος τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων και διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά τους δεδομένα:
  – συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, όπως αυτοί καταγράφονται στο αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας που το Kastoria Trails τηρεί
  – τυγχάνουν νόμιμης, θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας, επί τη βάσει της συγκατάθεσης, της άσκησης έννομου συμφέροντος, της εκπλήρωσης νομικών υποχρεώσεων ή της εκτέλεσης σύμβασης
  – αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο ούτως ώστε να προστατεύεται η εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητά τους.

  Όλα τα μέλη του προσωπικού της διοργάνωσης Kastoria Trails, οι συνεργάτες, οι εθελοντές, καθώς και τρίτα μέρη που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Kastoria Trails, δεσμεύονται συμβατικά για τη συμμόρφωσή τους με το προαναφερόμενο πλαίσιο.

  Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η τήρηση αρχείων με αποτελέσματα αγώνων και επιδόσεις αθλητών, για σκοπούς ιστορικούς, στατιστικούς και πληροφόρησης του φίλαθλου κοινού, εμπίπτει στο πεδίο άσκησης του έννομου συμφέροντος του Kastoria Trails.

  Κατηγορίες Υποκειμένων

  Οι κατηγορίες των φυσικών προσώπων των οποίων δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας από το Kastoria Trails, περιλαμβάνουν: – αθλητές (εγγεγραμμένους σε αθλητικά σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας),
  – ανεξάρτητους δρομείς (συμμετέχοντες σε αγώνες δρόμου ανοικτούς στο κοινό),
  – προπονητές, – ιατρούς και φυσιοθεραπευτές,
  – εργαζόμενους (μόνιμους και συμβασιούχους),
  – μέλη οικογένειας εργαζομένων,
  – υποψήφιους εργαζόμενους,
  – εθελοντές,
  – κριτές,
  – προμηθευτές / συνεργάτες (ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις),
  – στελέχη επιχειρήσεων (προμηθευτών, χορηγών, κλπ.),
  – μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας,
  – παράγοντες αθλητικών σωματείων και θεσμικών φορέων,
  – δημοσιογράφους,
  – φιλάθλους, και άλλους ιδιώτες.

  Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

  Το Kastoria Τrails επεξεργάζεται, αναλόγως της ιδιότητας που φέρει κάθε φυσικό πρόσωπο, τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
  α) Μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ),
  β) Βασικά δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία),
  γ) Επωνυμία αθλητικού σωματείου,
  δ) Δεδομένα αθλητικών επιδόσεων,
  ε) Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. email, αριθμός τηλεφώνου),
  στ) Οικονομικά δεδομένα (π.χ. IBAN, κόστος εγγραφής)
  ζ) Δεδομένα εικόνας (π.χ. φωτογραφία, βίντεο),
  η) Δεδομένα ειδικής κατηγορίας (π.χ. δεδομένα υγείας).

  Δικαιώματα

  Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:
  – πρόσβασης στα στοιχεία σας,
  – διόρθωσης των στοιχείων σας, σε περιπτώσεις που τα τηρούμενα εκ μέρους της Ομοσπονδίας είναι λανθασμένα ή ελλιπή,
  – αιτήματος για τη διαγραφή των δεδομένων σας («δικαίωμα στη λήθη»), εφόσον δεν υπάρχει σχετιζόμενη νομική υποχρέωση ή αξίωση εκ μέρους της Ομοσπονδίας, και τα δεδομένα αυτά δεν σχετίζονται με τα επίσημα αποτελέσματα αγώνων,
  – ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συγκατάθεση αποτελεί τη νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που συμμετέχετε σε αγώνες ελεύθερης αγωνιστικής συμμετοχής για το κοινό, το αίτημά σας αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων όπως αυτά αναφέρονται στην αντίστοιχη αίτηση εγγραφής η οποία και θα πρέπει να αναγιγνώσκεται με προσοχή,
  – εναντίωσης στην επεξεργασία για συγκεκριμένο λόγο,
  – περιορισμού της επεξεργασίας,
  – αιτήματος μεταφοράς των δεδομένων σας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
  Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλείστε να απευθύνετε το σχετικό αίτημα προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Kastoria Trails, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βρείτε στο τέλος του παρόντος κειμένου (βλ. Επικοινωνία). Η απάντησή μας θα παρέχεται εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του αιτήματος, με εξαίρεση την περίπτωση όπου ενδεχομένως να απαιτηθεί παράταση έως δύο (2) επιπλέον μηνών λόγω της πολυπλοκότητας και του αριθμού ανάλογων αιτημάτων, οπότε και θα έχετε εγκαίρως ενημερωθεί σχετικά.
  Εάν δεν λάβετε απάντηση σε κάποιο αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

  Πολιτική Cookies

  O παρών διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί «cookies» με σκοπό τη διευκόλυνση και βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτόν. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία τοποθετούνται στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή σας από τον εξυπηρετητή της ιστοσελίδας (web page server). Τα cookies δεν μπορούν να εκτελέσουν προγράμματα, ούτε να μεταφέρουν ιούς στη συσκευή σας. Τα cookies που αντιστοιχίζονται στη συσκευή σας είναι μοναδικά και μπορούν να αναγνωσθούν μόνο από τον εξυπηρετητή ο οποίος τα εξέδωσε.
  Τα περισσότερα προγράμματα διαδικτυακής πλοήγησης (web browsers) δέχονται αυτομάτως τα cookies, αλλά παρέχουν με εύκολο τρόπο τη δυνατότητα ρύθμισης για την απενεργοποίηση των cookies εφόσον το επιθυμείτε. Στην περίπτωση μη αποδοχής των cookies, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα αξιοποίησης όλων των ιδιοτήτων αλληλεπίδρασης που σας προσφέρει το επισκεπτόμενο site. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των cookies, μπορείτε να αντλήσετε εδώ: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm#section_2

  Τροποποιήσεις του παρόντος

  Το Kastoria Trails θα επικαιροποιεί κατά περίπτωση το παρόν κείμενο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε αυτό να αντανακλά πιθανές μεταβολές που έχουν επέλθει στις λειτουργίες του, ή στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ή/και στον τρόπο επικοινωνίας του με τα υποκείμενα των δεδομένων. Η επισκόπηση του παρόντος κειμένου σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι μία χρήσιμη πρακτική που θα σας επιτρέπει να έχετε την πιο πρόσφατη πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζονται στην Ομοσπονδία.

  Επικοινωνία

  Το Kastoria Trails καλωσορίζει ερωτήσεις και σχόλια που αφορούν στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : info@kastoriatrails.gr

 • ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Η συμμετοχή στον Αγώνα 25 χλμ επιτρέπεται σε όσους και όσες έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

   

  ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  Όλοι οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν τον αριθμό συμμετοχής τους και το απαραίτητο υλικό για τον αγώνα από το Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης, στις μέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν, και ΜΟΝΟΝ εφόσον ο συμμετέχων ή εκπρόσωπός του παραδίδει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (από τον συμμετέχοντα) το Δελτίο Καταγραφής Αθλούμενου.

  Όλοι οι δρομείς παραλαμβάνουν ένα φάκελο που περιέχει:
  • Τον Αριθμό Συμμετοχής τους με ενσωματωμένο Chip Χρονομέτρησης
  • Παραμάνες για τον Αριθμό Συμμετοχής
  • Μπλουζάκι Αγώνα

   

  ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

  Ο Αγώνας 25χλμ, έχει σημείο εκκίνησης και τερματισμού την Χλόη – Φουντουκλή

  Ο Αγώνας 11 χλμ, έχει σημείο εκκίνησης και τερματισμού την Χλόη – Φουντουκλή

   

  ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

  Οι συμμετέχοντες δρομείς μεταβαίνουν στο χώρο εκκίνησης του αγώνα στην Χλόη – Φουντουκλή με δικά τους μέσα. Όλοι οι δρομείς θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο εκκίνησης τουλάχιστον μια ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.


  ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

  Πριν ξεκινήσετε από το χώρο διαμονής σας σιγουρευτείτε ότι έχετε μαζί σας:
  1. Τον αριθμό συμμετοχής σας με το ενσωματωμένο chip χρονομέτρησης και τις παραμάνες
  2. Την πλαστική τσάντα που έχετε παραλάβει από τους διοργανωτές για τα ρούχα, με το αυτοκόλλητο που αναγράφει τον αριθμό συμμετοχής σας κολλημένο πάνω της

  Πάνω στην πλαστική τσάντα θα πρέπει να είναι ευκρινώς κολλημένο (στο σημείο που υποδεικνύεται) το αυτοκόλλητο με τον αριθμό συμμετοχής του δρομέα. Η τσάντα αυτή θα πρέπει να είναι καλά κλεισμένη και δεν πρέπει να περιέχει ταξιδιωτικά έγγραφα, χρήματα, τιμαλφή ή φάρμακα. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας αντικειμένων αξίας.

  ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ. Δεν μεταβιβάζονται και δεν δίνονται σε άλλο άτομο αυθαίρετα χωρίς πρότερη έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα.  ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ

  Όλοι οι δρομείς θα μπορούν να προθερμαίνονται στην περιοχή της Χλόης -Φουντουκλή.

   

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

  Η πλαστική τσάντα με τα ρούχα και τα προσωπικά αντικείμενα, για όποιον δρομέα το επιθυμεί, θα πρέπει να έχει παραδοθεί 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση του αγώνα στον οποίο συμμετέχει ο δρομέας. Η παράδοση γίνεται μόνο στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή στην Χλόη – Φουντουκλή (στο κτίριο του συλλόγου Φουντουκλή).

  Για λόγους ασφάλειας και προστασίας, η παραλαβή της πλαστικής τσάντας του κάθε δρομέα, αμέσως μετά τον τερματισμό, θα γίνεται με τη βοήθεια εθελοντών, από τον ίδιο τον δρομέα, με την επίδειξη του αριθμού συμμετοχής του.


  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

  Το αργότερο 10 λεπτά πριν την Εκκίνηση όλοι οι δρομείς θα πρέπει να έχουν πάρει θέση στο χώρο της εκκίνησης. Οι διακεκριμένοι αθλητές θα καταλάβουν την πρώτη σειρά στην γραμμή της εκκίνησης με ευθύνη των διοργανωτών.

  Οι δρομείς θα τοποθετηθούν σε διαφορετικά blocks εκκίνησης των 100 δρομέων έκαστο, με τρόπο τέτοιον ώστε να τηρείται η φυσική απόσταση του 1,5μ μεταξύ τους. Για τη διευκόλυνση των δρομέων, προχωρώντας σταδιακά προς την γραμμή/αψίδα της εκκίνησης και παίρνοντας θέση στο προς εκκίνηση block, οι δρομείς θα καλούνται να πάρουν θέση στις ειδικές ενδείξεις που θα υπάρχουν στο έδαφος, δημιουργώντας σειρές των 6 ατόμων εκάστη. Κάθε σειρά θα ξεκινάει με χρονική απόσταση σε σχέση με την προηγούμενη, προκειμένου οι δρομείς της σειράς που προηγείται να έχουν διανύσει διάστημα περίπου 6μ – 8μ. Επιπλέον, θα υπάρχει χρονική καθυστέρηση μεταξύ της εκκίνησης από block σε block (περίπου 2 λεπτών).

  ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

  Εμφιαλωμένο νερό παρέχεται στους δρομείς των Αγώνων στην εκκίνηση και στον τερματισμό, καθώς και στην διασταύρωση πριν την αγ. Τριάδα, στην γέφυρα Δενδροχωρίου, στην Κορομηλιά, στην βάση του βουνού πριν ανηφορίσουν οι αθλητές για την αγ.Τριάδα, στην βάση της Ψαλίδας και στην κορυφή της.


  ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

  Τουαλέτες για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων θα υπάρχουν στο κτίριο του συλλόγου Φουντουκλή.


  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

  Για τον Αγώνα υπάρχουν ζώνες ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονομέτρησης τόσο στην εκκίνηση και τον τερματισμό, όσο και σε ενδιάμεσα σημεία για την καταγραφή των ενδιάμεσων χρόνων. Όποιος δρομέας δεν έχει ηλεκτρονική ένδειξη στην εκκίνηση, τον τερματισμό και σε όλες τις ενδιάμεσες ζώνες ελέγχου του αγώνα ακυρώνεται.

  Οι αθλητές συμπεριλαμβάνονται στα τελικά αποτελέσματα, γίνονται γνώστες της τελικής επίδοσης και των ενδιάμεσων χρόνων τους και δικαιούνται πιστοποιητικού συμμετοχής και επίδοσης, μόνο εφόσον τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  1) Συμμετείχαν και αγωνίστηκαν νόμιμα.
  2) Παρουσιάζουν ένδειξη χρόνου σε όλες τις ζώνες ηλεκτρονικού ελέγχου.
  3) Τερματίσουν εντός του χρονικού ορίου ολοκλήρωσης του αγώνα


  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

  Ισχύουν οι διεθνείς κανονισμοί των IAAF/AIMS και Σ.Ε.Γ.Α.Σ. για τους αγώνες δρόμου. Οι κριτές και τα στελέχη της Οργανωτικής Επιτροπής μπορούν οποτεδήποτε να ακυρώσουν αθλητές σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων, αλλά και να τους διαγράψουν μετά τον αγώνα από τα αποτελέσματα αξιολογώντας ενστάσεις, ηλεκτρονικό ή οπτικό υλικό.

  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η συμμετοχή στον αγώνα σε μη εγκύρως εγγεγραμμένους δρομείς ή δρομείς χωρίς αριθμό συμμετοχής.


  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  Οι δρομείς με δική τους ευθύνη, θα πρέπει να έχουν εξεταστεί ιατρικώς πριν τους αγώνες.

   

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ

  Όλοι οι δρομείς, αμέσως μετά τον τερματισμό, καλούνται να συνεχίζουν να βαδίζουν προς την έξοδο από το χώρο τερματισμού παραλαμβάνοντας αναμνηστικό μετάλλιο και εμφιαλωμένο νερό, σύμφωνα με τις υποδείξεις των διοργανωτών.
  Οι δρομείς παραλαμβάνουν την Πλαστική Τσάντα με τα προσωπικά τους αντικείμενα από το χώρο όπου την παρέδωσαν.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρειαστεί ιατρική βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί άμεσα από το ιατρικό προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή του τερματισμού.


  ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ

  Όλοι όσοι τερματίζουν λαμβάνουν αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού. Στους τρεις πρώτους νικητές της Γενικής Κατάταξης Ανδρών και Γυναικών των Αγώνων απονέμεται αναμνηστικό Κύπελλο.

 • ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

  Σε κάθε περίπτωση όλοι οι εμπλεκόμενοι με τη διοργάνωση θα πρέπει να τηρούν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ. και τα αντίστοιχα Υγειονομικά Πρωτόκολλα διεξαγωγής αγώνων που ισχύουν, με τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που θα ισχύουν μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων και αφορούν την πρόληψη της μετάδοσης της COVID – 19.

  Στο πλαίσιο αυτό:

  • Η συμμετοχή θα επιτρέπεται μόνο σε δρομείς που θα προσκομίσουν, όπως ορίζεται παρακάτω, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, το σχετικό «Δελτίο Καταγραφής Αθλούμενου» που έχει ανακοινώσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με το οποίο πληρούν τα κριτήρια για την ασφαλή επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα.
  • Η παραλαβή του αριθμού και του υλικού συμμετοχής ανά αγώνα θα γίνεται την προκαθορισμένη ημέρα-ες πριν τον αγώνα και ΜΟΝΟΝ εφόσον ο συμμετέχων ή εκπρόσωπός του παραδίδει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (από τον συμμετέχοντα) το Δελτίο Καταγραφής Αθλούμενου.
  • Μπροστά σε κάθε σταθμό στο χώρο του Κέντρου Εγγραφών θα υπάρχουν αυτοκόλλητες ενδείξεις στο δάπεδο / δρόμο που θα υποδεικνύουν τις θέσεις αναμονής για όσους περιμένουν να εξυπηρετηθούν.
  • Συνίσταται οι δρομείς / επισκέπτες να φορούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο του Κέντρου Εγγραφών προστατευτική μάσκα όπως επίσης την ημέρα του αγώνα και μέχρι τη στιγμή της τοποθέτησής τους στο σημείο εκκίνησης (κατά τη διάρκεια προσέλευσης στο χώρο και της προθέρμανσης).
  • Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων / εθελοντών / εργαζομένων / κριτών / συνεργατών για τους σκοπούς της διοργάνωσης τόσο πριν, όσο και μετά τον αγώνα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.
  • Η παράδοση των ρούχων των συμμετεχόντων (σε ειδικές πλαστικές τσάντες που διαθέτει η διοργάνωση) θα γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, ανάλογα με τον αριθμό τους και τον αγώνα στον οποίο συμμετέχουν.
  • Οι διοργανώσεις του Kastoria Trails  2022 θα περιλαμβάνει τους εξής αγώνες-διαδρομές: Αγώνες Ορεινού τρεξίματος 11χλμ και 25 χλμ.
  • Κατά τη διάρκεια του αγώνα συστήνεται οι δρομείς να κρατάνε όσο δυνατό μεγαλύτερες αποστάσεις. Το τρέξιμο των δρομέων είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται απόσταση ασφαλείας μεταξύ των δρομέων 1,5μ.
  • Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του αγώνα θα εξαχθούν με βάση τον καθαρό χρόνο των συμμετεχόντων (nettime).
  • Μετά τον τερματισμό, οι δρομείς παραλαμβάνουν από τους ειδικούς σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλίων πλαστική μικρή τσάντα, η οποία θα περιλαμβάνει τα είδη που ο διοργανωτής παρέχει (κατά περίπτωση: εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικό και/ή ισοτονικό ποτό, μπανάνα, μετάλλιο τερματισμού). Η παραλαβή είναι ανέπαφη. Η τσάντα τοποθετείται από το προσωπικό / εθελοντές του αγώνα σε τραπέζια, από όπου ο δρομέας τα παραλαμβάνει ο ίδιος, χωρίς φυσική επαφή.
  • Δεν θα γίνουν τελετές απονομών, αλλά αν γίνουν θα γίνουν με απόλυτη τήρηση των κανόνων απόστασης και περιορισμού των επαφών και με την παρουσία μόνο των απολύτως απαραιτήτων ατόμων.
  • Οι δρομείς θα πρέπει να τρέχουν φορώντας φανέλα, την οποία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αφαιρούν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τον τερματισμό μέχρι και την παραλαβή της τσάντας με τα ρούχα τους.

  Το σύνολο των εγγεγραμμένων δρομέων θα ενημερώνεται πλήρως για όλες τις πτυχές της διοργάνωσης, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν με Ηλεκτρονική Επικοινωνία, Έντυπο Υλικό, Ειδική Σήμανση και Συνεχείς Ηχητικές Ανακοινώσεις την ημέρα του αγώνα.

   

  Υγειονομικό Πρωτόκολλο

  Σύμφωνα με το αγωνιστικό πρωτόκολλο που ισχύει από 01/06/2021 η Κοιν.Σ.Επ. «Το Αέναον – neverest » (Δίκτυο Μονοπατιών), σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και τους Δήμους Καστοριάς – Άργους Ορεστικού – Νεστορίου πρόκειται να διοργανώσει αγώνες ορεινού τρεξίματος σε τρεις (3) διαφορετικές τοποθεσίες, με διαφορετικές ημερομηνίες διεξαγωγής. Πρόκειται για τις παρακάτω τοποθεσίες,

  Καστοριά, στις 5 Ιουνίου 2022 με διαδρομές 11 και 25χλμ. και την ονομασία «Kastoria View Trail Running».

   Γράμμου, στον Δήμο Νεστορίου στις 3 Ιουλίου 2022  και την ονομασία «Grammos Alpine Hard Trail Race».

   Όντρια, στον Δήμο Άργους Ορεστικού, στις 9 Οκτωβρίου 2022 και την ονομασία «Ontria Trail Race».

  Τα μέτρα προφύλαξης που θα τεθούν σε κάθε έναν αγώνα ξεχωριστά, περιγράφονται παρακάτω.

   Χρήση μάσκας : Υποχρεωτική σε όλους τους χώρους. Θα εξαιρούνται οι αθλητές μόνο κατά την διάρκεια της άσκησης (χρήση μάσκας μέχρι την εκκίνηση και ξανά μετά τον τερματισμό.)

  Κατά την μεταφορά ιματισμού και την παροχή ιατρικής βοήθειας, αντί της χρήσης γαντιών θα υπάρχει συνεχής απολύμανση των χεριών.

   

  Έλεγχος συμμετεχόντων αθλούμενων: Θα ζητείται Μοριακό test (RT-PCR) 24-48 ώρες πριν τον αγώνα ή άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) την ημέρα του αγώνα. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, το τελευταίο 24ώρο πριν τον αγώνα, 1 Self test.

   

  Έλεγχος του προσωπικού της διοργάνωσης : Self test ή άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) σε όλο το προσωπικό της διοργάνωσης του Kastoria Trails πριν και κατά την ημέρα του αγώνα.

   

  Οδηγίες αποστασιοποίησης και τήρησης αποστάσεων : Ο Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων αθλούμενων δεν θα ξεπερνά τα 150 άτομα ανά αγώνα. Κατά την εκκίνηση και τον τερματισμό της διαδρομής, για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, θα υπάρχει συνεχής ροή των συμμετεχόντων.

   

  Τελετές απονομών : Θα γίνει μια προσαρμογή στην τελετή και οι αθλούμενοι θα παραλαμβάνουν τα μετάλλιά τους από ένα τραπέζι, χωρίς επαφή, χωρίς συνωστισμό.

   

  Μετακινήσεις : Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων αθλούμενων, προσωπικού, κριτών κτλ. για τους σκοπούς της διοργάνωσης του Kastoria Trails θα γίνονται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για τις μεταφορές.